សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ៩, ២០១៧

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ដោយស្ថានទូតនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់បុគ្គលតែមួយ ដោយមិនយកកម្រៃសេវា អ្វីទាំងអស់

នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយសម្រួលដល់បងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ដោយស្ថានទូតនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់បុគ្គលតែមួយ ដោយមិនយកកម្រៃសេវា អ្វីទាំងអស់ នៅថ្ងៃបងប្អូនពលករមកទទួលយកលិខិតឆ្លងដែន/លិខិតធ្វើដំណើរ និងប័ណ្ណ OCWC តែម្តង ដើម្បីអាចអោយបងប្អូនស្នើសុំទិដ្ឋាការស្នាក់នៅ (visa) នៅតាមការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តដែលបងប្អូនធ្វើការបាន។