សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ១១, ២០១៧

ព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារស្នាក់នៅ និងបំពេញការងារស្របច្បាប់ សម្រាប់បងប្អូនពលករនៅថៃដែលមិនមានឯកសារ ឬធ្លាប់ខុសច្បាប់កន្លងមក