សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កក្កដា ២៧, ២០១៧

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការស្រាយបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លើអត្ថបទរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្ដ៍ ចំណងជើង “Migrant worker protections ‘lacking’, reports find” ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។