បណ្តុំរូបថត

  • មិថុនា ១៩, ២០១៧

សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងថៃ-កម្ពុជា និងការកាត់បន្ថយឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី 16-17 មិថុនា 2017 នៅអារញ្ញប្រាថេត ខេត្តសាកែវ