បណ្តុំរូបថត

  • មិថុនា ១៥, ២០១៧

អគ្គកុងស៊ុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ (RBC-25)