បណ្តុំរូបថត

  • មិថុនា ១៤, ២០១៧

អគ្គកុងស៊ុលទទួលជួបជាមួយក្រុមវិនិយោគិនថៃ ដែលមានបំណងស្វែងយល់ និងចង់ទៅបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា