ព័ត៌មាន

  • មិថុនា ១៤, ២០១៧

អគ្គកុងស៊ុលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកមេធាវីថៃដែលមានចិត្តបុណ្យតែងជួយដោះស្រាយរឿងក្តីជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

អគ្គកុងស៊ុលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកមេធាវីថៃដែលមានចិត្តបុណ្យតែងជួយដោះស្រាយរឿងក្តីជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

កិច្ចពិភាក្សាគឺផ្តោតសំខាន់លើទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងដំណើរការយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសថៃ និងការស្វែងរកលទ្ធភាពជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តទាំង ៨ របស់ថៃដែលស្ថិតក្រោមដែនអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅសាកែវ (ឬស្រះកែវ)។ ជាលទ្ធផល ឃើញថាមានលទ្ធភាពវិជ្ជមានជាច្រើនដែលអាចដំណើរការបាន។