ព័ត៌មាន

  • ឧសភា ១៨, ២០១៧

ទីបំផុតបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានស្ថានអគ្គកុងស៊ុលសម្របសម្រួលរហូតអាជ្ញាធរថៃដោះលែងទាំង ១០ នាក់ បានមកដល់មាតុភូមិវិញហើយ

ទីបំផុតបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានស្ថានអគ្គកុងស៊ុលសម្របសម្រួលរហូតអាជ្ញាធរថៃដោះលែងទាំង ១០ នាក់ បានមកដល់មាតុភូមិវិញហើយ