បណ្តុំរូបថត

  • មិថុនា ២០, ២០១៧

កំរងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧