អគ្គកុងស៊ុលបច្ចុប្បន្ន

លោក ហ៊ុន សារឿន (ចូលកាន់តំណែង ឆ្នាំ២០១៧)

អតីតអគ្គកុងស៊ុល

១. លោក កែរ សិរីបុត្រ (១៩៩៩ – ២០០៣)

២. លោក ជា បូរ៉ាត (២០០៣ – ២០០៦)

៣. លោក នេត សេរី (២០០៦ – ២០១៤)

៤. លោក ប៊ុន សុខវិបុល (២០១៤ – ២០១៧)